dimecres, 30 de novembre del 2016

RAMON LLULL, 700 ANYS (CCCLX)

360Demanaren a l’amic, amor en qual era major: o en l’amic qui vivia, o en l’amic qui moria. Respòs que en l’amic qui moria. —Per què?—. —Per ço cor no pot ésser major en amic qui mor per amor, e pot-ho ésser en amic qui viu per amor.—


R. Llull, Llibre d’amic e amat