dissabte, 15 de desembre del 2012

La variació lingüística: comencem pels registres

Un mapa mental -bàsic- de la variació lingüística
Una vegada acabats els exàmens de la primera avaluació continuem abordant els darrers factors de l'adequació textual des de la variació lingüística. Alguns grups ja tenen aquests quatre fulls introductoris (cliqueu) del nou tema sobre el qual farem algunes activitats proposades al final o en nous fulls d'exercicis. Hem començat per la variació estilística (funcional) ja que és la que presenta una major diversitat i està condicionada per factors que depenen de l'individu de manera conscient i que ha d'aprendre a controlar per tal d'adaptar-se a les diverses situacions de comunicació:
 1. el tema
 2. la intenció
 3. la relació entre l’emissor i el receptor
 4. el canal

  En passar les vacances de Nadal tractarem a classe la variació diatòpica o dialectal de la nostra llengua per mitjà de textos orals i audiovisuals i tancarem la multiplicitats de factors que determinen la nostra adequació lingüística a les situacions comunicatives. Reproduïm ací el quadre general dels quatre tipus de variació que estudiarem.
FACTORS
TIPUS DE VARIACIÓ
EXPLICACIÓ  I  EXEMPLES
TIPUS DE VARIETATS

Temps

Diacrònica
Diferències que hi ha en l’ús d'una mateixa llengua entre persones de diferents èpoques o generacions. Per exemple, entre els valencianoparlants del s. XIX i del s. XXI.

(A) Varietats històriques

Espai

Diatòpica
Diferències que hi ha en l’ús d'una mateixa llengua entre persones de regions, comarques, ciutats diferents del domini lingüístic. Per exemple, entre els valencianoparlants d'Elx i d'Alzira, els parlants de Barcelona i Lleida.

(B) Varietats geogràfiques
(també anomenades dialectes)

Grup social

Diastràtica
Diferències que hi ha en l’ús d'una mateixa llengua entre persones que pertanyen a grups socials diversos. Per exemple, entre un periodista i un llaurador.

(C) Varietats socials

Situació comunicativa 

Diafàsica
Diferències que hi ha en l’ús d'una mateixa llengua segons la situació comunicativa. Per exemple, entre el llenguatge jurídic i el llenguatge col·loquial.

(D) Varietats estilístiques (també anomenades varietats funcionals o registres)
- - - - -
Escolta l'acudit enregistrat com a exemple de variació estilística: 

Descarregueu si voleu l'àudio

dilluns, 26 de novembre del 2012

Introducció a la dixi

Tot missatge és formulat per un jo i s'adreça a un tu, real o potencial, i s'emet en un moment i en un espai determinats. Aquest ancoratge del text com a producte lingüístic en el context en què es produeix remet als elements de l'enunciació: emissor, receptor, temps i lloc de l'enunciació. Aquests elements sempre existeixen, encara que no tinguen manifestació lingüística. Tanmateix, sovint tenen manifestació gramatical. Aquestes manifestacions gramaticals són les que observem en els comentaris de l'adequació textual.

La dixi és una funció lingüística que permet establir una connexió directa entre l’enunciat, d’una banda, i els participants o les circumstàncies en què es produeix l’enunciació (o l’acte de parla), de l’altra, de tal manera que la interpretació d’un element díctic depén precisament dels participants i de les circumstàncies de l’acte de parla. En la llengua, a més de les unitats que tenen un valor bàsic conceptual, n’hi ha d’altres que hi actuen fonamentalment com a indicadors o mostradors, això és, en funció díctica. Les categories díctiques, des d’aquesta perspectiva, expressen distincions relacionades amb els participants en l’acte de parla, això és, amb l’emissor, que codifica i emet l’enunciat, i amb el receptor, que el rep i el descodifica (dixi de persona); amb l’estatus social amb què es presenten o es designen els interlocutors (dixi social); amb el moment en què es produeix l’acte de parla (dixi temporal), i amb l’espai en què se situen els interlocutors (dixi espacial).

La categoria gramatical de persona, realitzada en els pronoms personals, en els possessius i en els verbs finits, estableix distincions relacionades amb la dixi de persona i amb la dixi social. En una oració com ara Tu no pots anar-te’n, els pronoms tu i te, i la marca de segona persona del verb poder (la marca -s) són elements de la dixi de persona, ja que designen el receptor de l’acte de parla. També designen el receptor, però ara amb un valor afegit de dixi social, els pronoms personals i la marca verbal de persona en les oracions següents: Vostè no pot anar-se’n, No podeu anar-vos-en, vós. La categoria gramatical de temps i molts dels adverbis de temps introdueixen distincions relacionades amb la dixi temporal. En l’oració Demà començarem les vacances, l’adverbi demà i la marca verbal de futur (la marca -re-) són díctics temporals, puix que fan referència a un temps posterior al moment de l’acte de parla. Els demostratius i els adverbis de lloc, finalment, estableixen distincions relacionades amb la dixi espacial. En l’oració Aquest llibre, deixa’l allí, per exemple, el demostratiu aquest i l’adverbi allí són díctics espacials: el primer indica proximitat respecte a l’emissor i el segon, llunyania.

Un enunciat amb elements díctics sols pot ésser interpretat correctament en relació amb la situació enunciativa en la qual s’ha produït. Podem interpretar una nota del tipus Tornaré d’ací a cinc minuts, per exemple, si la trobem a la porta del despatx d’una determinada persona i si, a més, indica el moment en què s’ha redactat (Ara són les 15.30 hores). No la podem interpretar, en canvi, si la trobem al terra d’una sala d’oficines (qui ha escrit la nota?) i sense cap indicació del moment de redacció (cinc minuts després de quin moment?).
- - - - - 
FONT: iecat.net i el llibre de Maria Josep Cuenca, Gramàtica del text. Ed. Bromera (2008)
DESCARREGA'T aquesta entrada completa en un full: Introducció a la dixi.

dimarts, 20 de novembre del 2012

Temari complet de Literatura Medieval: Poesia

El document que publiquem avui és el temari complet de la lírica medieval que heu estat explicant a classe aquestes darreres setmanes. Avui podem donar per acabades totes les exposicions, així doncs, presentem una selecció corregida dels vostres treballs que conté 72 pàgines. Podeu descarregar-vos el document Pdf a l'ordinador i si voleu, fins i tot podeu imprimir-lo per a estudiar-lo. Ahir vam avançar el document incomplet ja que hi faltaven els autors Jaume Roig, Roís de Corella, la poesia satírica valenciana i Jaume Gassull acompanyats dels comentaris d'alguns poemes. Per si volguéreu tenir la segona part per separat, val a dir, la d'aquests autors esmentats, cliqueu en l'enllaç (2a part del temari) i el podreu veure o descarregar. Si no, com hem dit, us incrustem baix el recull completat per tal que el llegiu de cara als controls que en farem, si fa no fa, en dues setmanes.
A més, hem penjat en la pàgina del wiki anomenada "Presentacions de poesia medieval" 9 presentacions power point que heu elaborat per a il·lustrar les vostres exposicions. No abracen tot el temari però sí que poden ajudar molt bé a memoritzar característiques importants d'autors i poemes abordats en les comunicacions orals. Ara cal que us poseu mans a l'obra. Afortunadament les vostres "investigacions" no són massa denses i resultaran fàcils de recordar. Aquells que heu pres notes a classe teniu ja mig camí fet. La resta, convé que us feu esquemes del document per a recordar idees fonamentals. No oblideu tampoc llegir els poemes que s'han comentat a les exposicions. Són també matèria d'examen.
Antologia completa dels treballs sobre poesia medieval - 21ABCT

dilluns, 19 de novembre del 2012

Temes de Literatura i "Adequació"


Esteu a punt d'acabar les exposicions dels temes de Literatura a classe. Confiem que l'experiència haja sigut positiva ja que us ha donat l'oportunitat d'observar i millorar les aptituds d'expressió oral que preteníem que desplegàreu. Amb el vostre material escrit hem creat aquest Pdf d'apunts -PROVISIONAL- que replega una selecció dels temes que heu investigat i redactat. Per causes alienes a la nostra voluntat -falten tres grups per exposar encara-, no hem pogut incloure de moment els tres darrers autors a estudiar (Roig, Corella i Gassull amb l'escola satírica), cosa que resoldrem ben aviat en un segon Pdf. A partir d'ara disposem de quinze dies per a llegir-los i estudiar-los ja que el control d'avaluació, als primers dies de desembre, contindrà algunes preguntes extretes d'aquest temari. Imaginem que si heu estat atents a les conferències dels companys i, a més, heu pres anotacions dels autors de què heu parlat i dels poemes que heu comentat, els continguts per assimilar es faran més senzills de "pair". Ací queda el document perquè l'abaixeu des d'Scribd:

D'altra banda, tot i que ja han començat alguns grups a abordar-la, tractarem a partir d'ara la propietat textual de l'adequació pragmàtica. Hi ha un grapat de fulls teòrics i d'exercicis que els professors us fotocopiaran per a començar a estudiar-la i a reconéixer-ne les característiques en els textos escrits (i orals). Tanmateix, volem compartir en el blog aquests fulls per si un professor us proposa de descarregar algun d'aquests documents i d'imprimir-lo a casa. També és bo tenir-los arxivats ací per si els perdeu. En qualsevol moment estan a la vostra disposició. Els textos inicials que es faran servir són aquests, per ordre cronològic d'estudi a classe:
 1. Planificar, textualitzar i revisar un text acadèmic. (document de 2 fulls)
 2. Les propietats del text: l'adequació. (4 fulls)
 3. Les veus del discurs: polifonia i intertextualitat. (1 full)
 4. La dixi: persona, espai, temps i text. (1 full)
 5. La modalització. (1 full)
 6. La impersonalitat. (1 full)
 7. Fulls d'exercicis: (1), (2)(3) i (4)
Per acabar, demà penjarem el document referit als tres autors i l'escola satírica, els quals ens falten d'afegir a l'antologia de treballs més amunt publicada. De tota manera, el document definitiu quedarà destacat en primer pla.
- - - - -
P.S. En l'entrada de damunt s'ha publicat ja el Pdf amb el temari complet de poesia. Conté 72 fulls. 

divendres, 26 d’octubre del 2012

Rúbriques per a valorar activitats & Comencen les exposicions

Aquestes dues setmanes heu conegut una ferramenta nova per a orientar algunes activitats orals o escrites que també té la missió principal de valorar processos i resultats d'aprenentatges concrets: la rúbrica o matriu d'avaluació. La primera fou adjuntada al treball de comentari escrit que vau realitzar a classe en una sessió o poc més. A més de l'esquema del comentari aconsellat, que podíeu seguir o recrear al vostre aire però amb una estructura clara, hi havia al darrere una matriu amb uns ítems que orientarien la qualificació del professor, i que l'estudiant coneixia per a cenyir la tasca a determinats objectius.
Doncs bé, la següent rúbrica que fareu servir serà la d'elaboració i exposició del treball de Literatura que redacteu per equips. Ja s'ha distribuït en classe avui o es farà dilluns pròxim. Conté cinc criteris bàsics escalats en tres graus de consecució. Què es tindrà en compte en l'activitat oral? 
 1. La correcció lèxica i gramatical (20%)
 2. Pronunciació i volum de veu (20%)
 3. La memorització del treball i l'amenitat com es presenta (20%)
 4. L'ordenació i claredat del contingut exposat (20%)
 5. L'èmfasi que es fa en la informació elemental que s'aporta per a ajudar a la memorització (20%)
La graduació de cada ítem recorre tres trams per a mostrar clarament com resultaria una exposició dolenta, una d'acceptable i una de bona. Seria interessant que assajàreu a casa una mica la manera com explicareu als companys de classe el vostre treball. Recordeu que, en la comunicació oral, val més ser sintètics i interessar amb poques idees elementals ben seleccionades, que no "ficar un rotllo" amb dades, dates i biografies, la informació de les quals no guarden massa relació amb el marc del treball: conéixer la importància dels autors proposats, les característiques dels poemes o la transcendència d'alguns esdeveniments històrics que foren determinants per a la societat i la Literatura de l'època i posterior si ve al cas.

Un consell per als qui fareu servir presentacions power point: porteu la presentació abaixada en format PDF en un pen-driver per a usar-la a classe. Els nostres ordinadors amb el programa Lliurex i el navegador Firefox no permeten veure les presentacions de Google Drive fins que no descarreguem el Chromium. Estem convençuts que fareu un bon treball i que tots n'aprendrem un muntó.

- - - - -
ANNEX:
-Dos exemples de rúbriques semblants a les nostres

diumenge, 14 d’octubre del 2012

Comencem a preparar els treballs de Literatura en grup

És cert, com opineu alguns al blog d'aula, que la setmana passada va ser una mica "rara" amb dues festivitats. Dos grups de primer no vau tenir més que una classe de Valencià i els altres grups van avançar molt en les tres classes. De tal manera que el 21 T ja ha fet la prova de comentari dels poemes a classe dijous passat, mentre que la resta heu d'acabar-ne la lectura i els comentaris. Els textos crítics redactats a classe pels pioners del 21T no han eixit malament, ans al contrari. Per als qui haureu de fer-los aquesta setmana o la pròxima, no heu de tenir por. El professor us explicarà amb antelació l'objectiu de l'activitat, l'esquema de comentari que desplegareu i la "rúbrica" d'avaluació. Serà un passeig per a aquells que porteu els poemes llegits i les preguntes dels comentaris ja preparades amb certa profunditat.

Aquesta setmana es presenta estranya també. Alguns grups fareu vaga d'estudiants entre una i tres jornades, i fins que no comencen les classes no en coneixerem el vostre seguiment i les absències. Per tal de no despenjar-vos del tot, us suggerim que llegiu els propers dies els nous escrits d'aquest blog on els professors us donaran algunes pautes de treball per a preparar l'elaboració i l'exposició de les "recerques" sobre Literatura que ens hem distribuït. En aquest apunt va la primera idea amb tutorial.

Aquesta setmana heu d'iniciar la investigació del vostre tema particular de Literatura o comentari de poema assignat per tal  d'exposar-lo a partir del 22 o 23 d'octubre, el grup 21T, si més no. El calendari concret d'exposició us l'assignarà el professor després d'escoltar-vos aquests dies. Doncs bé, els treballs que fareu en grup haureu d'elaborar-los i compartir-los en línia amb la resta de membres del grup -heu de conéixer els seus e-mails. Es faran en Google Drive (tant el document escrit com la presentació power point). És necessari que algun membre del grup assumisca el paper de coordinador/a per tal d'obrir els dos documents en línia (text i presentació), i per a convidar els companys a col·laborar-hi, cadascú redactant el seu propi treball en el document compartit. El procediment està explicat d'una manera bàsica i esperem que clara en el  tutorial de més avall, que volem que llegiu atentament. Tots podeu provar de seguir els passos a veure quin membre del grup s'aclareix més amb el procediment que s'hi relata.

Pel que fa a la bibliografia i fonts de consulta, el material d'on podeu extraure la informació per al treball es troba tant en la introducció del llibre de lectura -que es queda minsa-, com al nostre wiki del curs (cliqueu a l'enllaç) i en la recerca que fareu a Internet. Recordeu que es necessiten dues fonts diferents, com a mínim, per a redactar-lo.

Per qualsevol dubte que sorgisca sobre la marxa, podeu sol·licitar-ne aclariments amb un comentari en aquest post concret.

----------
ANNEXOS
 1. Document lliurat a classe i consultable en línia: Guia del treball d'investigació. Orientacions.
 2. Tutorial alternatiu molt clar per a iniciar-se en Google Drive. Hostatjat en Scribd.

diumenge, 7 d’octubre del 2012

Tutorial bàsic per a publicar als blogs d'aula

La gran majoria dels alumnes de 1r de Bat s'ha embarcat ja a publicar als blogs portfolis d'aula sense explicacions tècniques prèvies o amb alguna breu sessió aclaridora sobre el funcionament de l'edició en Blogger. Això no obstant, queden encara alguns estudiants sense encetar el seu apunt setmanal després de dues setmanes. Per si el problema és purament tècnic, hem elaborat un tutorial en format de presentació "power point" per a orientar la publicació del diari setmanal en cada "bitàcola". Per a entrar a publicar cal haver sigut invitat per mitjà del nostre compte de Gmail. Hem d'obrir el correu i acceptar la invitació. A la majoria dels nouvinguts a Google us fan fer un passeig per a caracteritzar el vostre perfil. Allí heu d'escriure el nom i el cognom real. Poseu qualsevol imatge que l'acompanye (no cal una foto personal), escriviu l'edat, el sexe i no serà necessària cap més informació per començar a usar el compte obert. A partir d'aquest moment, seguiu les instruccions donades en el tutorial següent. Bona navegació.

Una visita a la biografia dels poetes que estem llegint

Estem convençuts que de cara al treball d'investigació que farem en acabar de llegir els sis poemes trobareu molta informació a Internet i que la sabreu seleccionar i reelaborar per a fer una breu i sucosa exposició del tema que hàgeu triat.
A classe ens centrem durant les tertúlies fonamentalment en la forma i els continguts dels sis textos lírics per tal de generar un cert interés per a conéixer millor els seus autors i l'època en què van viure. Per exemple: Ibn Khafadja (amb la transcripció internacional, si no, seria Jafaia), nascut el 1058 a Alzira, és el millor i més recordat dels poetes de Xarq al-Andalus, i a vosaltes us ha agradat força el seu poema "El viatge de les mans".
La comtessa de Dia (poble d'Occitània), anomenada Beatriu, ens presenta la més famosa cançó femenina de la poesia occitana. En la web que enllacem s'explica molt bé el contingut del poema "Tinc un desfici, ai, inclement", així com allò que se sap de la seua biografia.
Hem seleccionat dues balades (gènere literari i musical alhora): l'una d'Andreu Febrer i l'altra de Roís de Corella. A Youtube prodríeu trobar adaptacions musicals modernes que se n'han fet, sobretot pel cantant de Xàtiva, Raimon. Per acabar, Ausiàs March i Jaume Roig són els altres dos grans escriptors valencians, cadascun d'ells en una òrbita diferent pel que fa a l'estil i als missatges de les seues obres.
A mesura que llegirem més detingudament aquesta selecció poètica i ens endinsem en la vida i obra dels autors, ens interessarà més aquesta època tan poc coneguda entre els estudiants de les nostres lletres. Joan Fuster ho diu clarament al seu Diccionari per a ociosos (en Pdf): "Basta que mires cinc minuts seguits una cosa, la cosa més insignificant, perquè arribe a interessar-te..." I nosaltres ho creiem així.

dimarts, 2 d’octubre del 2012

Guia per al comentari dels sis poemes

Per a la vostra base de dades del trimestre fem pública la guia de comentari dels dos primers poemes que han inaugurat la lectura de la lírica medieval: les composicions d'un poeta arabigovalencià i la trobairitz "Comtessa de Dia". Hi falten els poemes d'Andreu Febrer, Ausiàs March, Jaume Roig i Roís de Corella, amb qui acabarem aquestes pràctiques. Per això completem la primera guia amb les preguntes específiques que es formularan per als quatre poemes restants i que respondrem a classe tant en grups com individualment els dies propers. Apareixen en el segon document incrustat i podreu descarregar-vos-el i imprimir-lo ja que no en durem còpies a les pròximes sessions. Ah! No oblideu agafar ja el llibre Les veus del temps (I) qual el professor us el demane.
Poemes amb Guia de lectura per a la tertúlia i el Quadern d'escriptura-Ibn Khafaja-Trobairitz
Guia de lectura de sis poemes medievals trets del llibre Les veus del temps

diumenge, 30 de setembre del 2012

Anem per la tercera

Tremolava el tamarit... (Ibn Khafaja d'Alzira)
Ja hem superat la notícia més impactant de l'inici del curs en Valencià: no portarem llibre de text en l'assignatura. La majoria ho celebreu alhora que esteu expectants per veure com es desenrotllen les classes. De moment la vostra participació a les sessions és molt important, igual com la presa d'apunts de les activitats que us valen tant per a escriure l'apunt setmanal al blog com per a repassar de cara al control d'avaluació, no cal oblidar-ho. Pel que fa a la vostra entrada al blog, la majoria de les que estem llegint els professors responen molt bé als requisits plantejats. Si bé, bona part dels autors oblideu clicar en la icona d'Etiquetes, vora l'escrit, per a deixar allí la sigla del vostre nom i el primer cognom complet. Aquesta acció ens permetrà agrupar tots els escrits de cada alumne en una sola pàgina del blog. 
Una altra cosa que queda per regularitzar en tots els apunts és que cal adjuntar al vostre escrit una imatge al·lusiva als continguts o valoracions que relateu a l'escrit. No ho oblideu. Quant a la correcció de les entrades, sempre podreu tornar a reeditar els vostres escrits per a millorar-los o corregir errades que detecteu dies després. Igual com podeu afegir una imatge en cas que no ho hàgeu fet abans. 
Per altra banda, estem sorpresos que el grup A no ha iniciat encara els escrits a l'hora que redactem aquestes paraules, fora d'una alumna. Si hi ha hagut alguna dificultat particular, l'haureu de comentar dimarts a classe per solucionar-la, altrament disposeu de tota la vesprada del diumenge per a inaugurar el vostre diari setmanal al portfoli.
Per acabar, durant la tercera setmana del curs, continuarem llegint i comentant els poemes medievals seleccionats fins al nombre de 6. Ho farem tant en grups menuts, en gran grup i els darrers seran lectures i comentaris individuals. Ja sabeu que aquesta pràctica de comentaris acaba amb la redacció d'un text crític el guió del qual se us oferirà en terminar les posades en comú.

divendres, 28 de setembre del 2012

Pràctica amb el resum d'un text periodístic

Ja heu vist la qualificació obtinguda al vostre primer resum d'un text, parle del 21A i 21T. S'hi han tingut en compte el nombre d'informacions rellevants que havia de contenir, la restricció a 110 paraules, les errades ortogràfiques i gramaticals i la connexió de les idees perquè puga entendre's el vostre escrit. Un punt per cada idea ben expressada sumen 10. A partir d'ací s'apliquen els descomptes: fins a dos punts per faltes d'ortografia i lèxic, fins a dos punts també per extensió sobrepassada en excés, i fins a cinc punts la falta de connexió de les idees o el mal ús de la referència. Tornarem a la càrrega més endavant. Però ara volem deixar ací l'article periodístic que vam fer servir amb tres exemples de resum acompanyats de les valoracions que s'hi fan per tal que les repasseu i pugueu millorar el resultat en la pràctica següent, de la qual hi haurà una pregunta a l'examen (el resum d'un text).
Teoria i pràctica del resum amb un text periodístic

dissabte, 22 de setembre del 2012

Consells per a escriure l'apunt setmanal del blog


Hem comprovat que esteu registrant-vos a poc a poc en el blog d'aula i que ja us heu decidit a publicar el primer post. Volíem fer-vos alguna recomanació abans que res per tal que milloreu el contingut de l'escrit.
Cal escriure setmanalment (a partir del 24 de setembre serà obligatori) una entrada al blog d'aula, si més no, com a part del portfolio personal on reflectireu els aprenentatges de l'assignatura de Valencià (1r de Batxillerat). Hi publicareu un resum setmanal d'algun d'aquests punts:
 • activitats desplegades, 
 • continguts vistos a classe i apresos,
 • dificultats trobades i superades, 
 • dinàmica dels treballs individuals o grupals, 
 • opinions que s'han expressat sobre les activitats o valoracions que et vénen ara al cap.
Poseu un títol que presente la idea més important que heu expressat a l'escrit. Si voleu deixar-lo per al final, abans de tancar l'apunt, és probable que us vinga al cap un bon titular. Convé fugir del títol previsible: "Setmana del 24 al 30 de setembre".

L'estil serà de diari personal on s'entremesclen diverses tipologies textuals: narrativa, expositiva i argumentativa, principalment. No és necessari separar l'escrit per dates. Cal presentar-lo com un tot. Per exemple: "Al llarg de la setmana hem fet tres activitats distintes. El primer dia, ..., el segon... La més interessant ha sigut la proposta d'escriure en un blog... Trobe que amb aquesta idea milloraré..."  Val a dir, fixeu-vos en alguna particularitat significativa per al vostre aprenentatge. Això requereix una xicoteta reflexió del que s'ha fet en Valencià durant la setmana. No es busca la narració asèptica sense reflexió, sinó que descrigueu activitats, continguts i que expresseu el que us aporten.

L'extensió mínima i màxima dependrà del que hàgeu de contar i podrà variar. No pretenem que expresseu exhaustivament ni amb detall les activitats de les tres sessions de la setmana. Això no obstant, veureu que si pareu a pensar què es fa a classe i què resulta més significatiu per a vosaltres, necessitareu més de sis línies en l'apunt que feu. 

Convé acompanyar l'escrit amb una imatge que il·lustre, ni que siga remotament, algun aspecte del contingut o de les emocions que expressen els vostres escrits. També hi caben les imatges metafòriques, de contrapunt.

Quan acabeu el vostre escrit, abans de publicar-lo heu d'etiquetar-lo amb la sigla del vostre nom i el primer cognom seguit d'una coma (exemple per a Josep Manel Peris: JM Peris,). Després, cliqueu en "FET". La finalitat és d'usar les etiquetes dels vostres noms per a reagrupar tots els escrits individuals en una sola ullada dins el "blogroll".

No us angoixeu. Aquesta mena d'escrits requereixen al principi un entrenament i una vigilància en l'expressió que podreu dominar en poques setmanes. Es tracta que aprenguem de tots. Mireu, com un petit exemple, l'apunt setmanal que el vostre professor fa en aquest blog del curs.

Ànim, i enhorabona als primers atrevits!

divendres, 21 de setembre del 2012

Primera setmana del curs

La primera setmana del curs ha estat plena de novetats. En Valencià hem dedicat les primeres classes a una presa de contacte per tres vies: l'explicació dels objectius, del sistema de treball i d'avaluació; la realització d'una prova de coneixements previs amb un grau de dificultat relatiu a fi de començar a familiaritzar-vos amb el tipus d'activitats que es realitzaran durant el curs; la presentació d'unes normes de funcionament i la seua discussió. La idea no és una altra que implicar-vos més i motivar l'interés per treballar de manera distinta a la que esteu acostumats: creant de manera metòdica i cooperativa els coneixements que prescriu el currículum. Sense llibre de text es pot generar inicialment certa ansietat perquè... on són els continguts a estudiar? La resposta no està en el vent sinó en el treball que desplegarem setmana rere setmana a les classes, al vostre blog d'aula i al wiki del curs. Ja veureu com els continguts apareixen de la mà de les activitats diverses que proposarem per a reelaborar-los entre tots.

Les tres sessions de la setmana pròxima les dedicarem a finalitzar la correcció de la prova inicial si encara no s'ha fet. També acabarem d'acordar les normes de funcionament de classe. Farem una primera pràctica de resum d'un text per a reduir-lo a la quarta part de la seua extensió sense deixar cap idea fonamental pel camí. I, finalment, si ja heu adquirit el llibre de lectura Les veus del temps (I) podrem començar les tertúlies amb sis poemes clau de literatura medieval seleccionats per a suscitar les primeres reflexions i opinions que ens conviden a indagar més en la literatura clàssica les setmanes pròximes. A aquesta darrera activitat podrem dedicar entre 3 i 4 sessions. La seqüència didàctica té com a finalitat que redacteu individualment un comentari crític sobre els poemes debatuts a classe. Aquest comentari es convertirà en el primer treball de lectura que publicareu al blog d'aula. Convé, doncs, que durant la setmana que ve tothom o la majoria dispose ja del llibre de l'editorial Bromera.

Si algú vol començar optativament a escriure en el blog d'aula aquest cap de setmana, ha d'activar-lo obrint el compte de correu de gmail i acceptant la invitació que el professor li ha enviat. Si no teniu gaire idea de com continuar fent, la setmana vinent explicarem com es publica i navega dins del blog en una sessió de classe. Per acabar, no oblideu escriure unes línies al vostre quadern de classe que resumisquen tot el que hem fet aquesta setmana. Cal començar a entrenar-se en l'escriptura en valencià. Fins dilluns.

dissabte, 15 de setembre del 2012

Benvinguda al nou projecte de 1r de Bat

Saludem el nou alumnat que inicia 1r de Batxillerat i els convidats a revisitar-lo. Enguany no serà una repetició del curs anterior, ni de bon tros. Canviarem la manera d'aprendre i de comunicar-nos per tal que siga més atractiu l'estudi i, sobretot, tinguem verdaderes ganes d'implicar-nos en l'assignatura i de millorar els usos que fem de la llengua per mitjà de la qual s'expressen un ventall d'autors, poemes i textos narratius que seran l'eix de les lectures i els treballs del curs. 

No comptarem amb un llibre de text. Ni amb excessives fotocòpies, però sí amb textos impresos a casa. El que hem d'estudiar, d'aprendre, serà el que cadascú treballarà en el seu quadern d'apunts, en el blog d'aula -mireu la barra lateral-, en el wiki i, finalment al seu portfoli final de curs. Cadascú escriurà el seu llibre de text a la mida de les seues necessitats i amb un grau mínim d'implicació, per descomptat! Escriurem i llegirem molt més que de costum. Parlarem, debatrem, farem tertúlies, exposicions, àudios i vídeos, treballs en grup... Usarem les noves tecnologies i l'espai infinit d'Internet per a buscar i deixar constància d'allò que aprenem. Aprendrem entre tots, comptant amb els companys de classe i dels altres grups. Ens enriquirem del que altres fan, diuen i pensen, i nosaltres hi aportarem també el nostre gra.

Durant les tres sessions d'aquesta setmana inicial farem tres activitats distintes: un control de coneixements previs que autocorregirem quasi per complet; l'explicació del full que va tot seguit inserit en aquest post: programació de mínims, sistema de treball i d'avaluació i lectures programades; en la tercera sessió acordarem unes normes de funcionament de les classes de valencià per aprofitar-les al màxim i generar un bon ambient de treball que afavorisca el nou sistema didàctic. De tot això i més us continuarem informant els dies pròxims. No deixeu de llegir els dos fulls de més avall. Feliç inici de curs!
Informació inicial 1r de Bat - Curs 2012-13

diumenge, 22 de gener del 2012

Exposició a classe del Tirant lo Blanc


Dividirem la classe en 6 grups de cinc alumnes cadascú. Que treballaran sobre els tres temes següents:
 • L'Imperi grec al segle xv
 • El paper de la religió durant l’Edat Mitjana
 • L’amor cortès

1r grup: Història: l’Imperi grec al segle XV

L'Imperi bizantí és el terme historiogràfic utilitzat des del segle XVIII per a referir-se a l’Imperi romà d’Orient en l’Edat Mitjana –en aquella època anomenat Imperi grec pels seus contemporanis d’Europa occidental pel predomini de la llengua, la cultura i la població gregues– i és aquest l’entorn que envolta els nostres personatges en un temps més o menys coetani al moment en què Joanot Martorell escrigué la seua obra (segle XV).

Abans d’abordar aquesta activitat heu de tenir en compte que a mitjans del segle XV es produí la conquesta de la ciutat de Constantinoble pels turcs, última ciutat que mantenia la seua defensa davant l’atac turc. La novel·la, per tant, se situa en un temps anterior a aquest fet.

El verisme és una de les característiques que defineix el Tirant lo Blanc. Amb aquesta activitat es pretén que indagueu i entengueu a grans trets l’origen, la història, la cultura i, finalment, la caiguda de l’Imperi Grec.

Per ajudar-vos a elaborar aquest treball d’investigació us proposem el següent guió:

· Origen i breu història de l’Imperi bizantí

· Terres que el configuraven

· Cultura i religió

· Llengua i literatura

· Declivi de l’imperi

· Últims emperadors bizantins

· Conquesta de Constantinoble pels turcs.

2n grup: El paper de la religió durant l’Edat Mitjana

L’aspecte religiós està molt present al llarg de tota la novel·la, ja siga en celebracions, parlaments i juraments, creences dels personatges... No de bades, el camp de batalla enfrontarà en nombroses ocasions les tropes cristianes contra els turcs o infidels. A més a més, quan Tirant naufraga i va a parar a terres africanes efectuarà una importantíssima tasca d’evangelització on adoctrinà moltes poblacions del nord d’Àfrica sobre les “veritats” del Cristianisme, a manera de les Croades.

En aquest apartat us demanem que investigueu sobre els següents aspectes relacionats amb allò que s’acaba d’explicar:

· L’Església com a un dels tres estaments en l’Edat Mitjana. Idiosincràsia,

paper, privilegis i importància.

· Poder i influència que podia arribar a assolir el Papa en aquella època.

Compara-ho amb el paper i la influència que desenvolupa actualment la

figura del Papa.

· Concepte de Croada, orígens, objectius i conseqüències.

. El Cisma. Les ordes religioses.

. Les heretgies. La Inquisició.

3r grup: L’amor cortès

L’amor entre el cavaller Tirant i la donzella Carmesina estableix moltes connexions amb l’amor cortès tan cantat en la poesia trobadoresca. Tirant arriba a la cort de Constantinoble sent només un cavaller i per mèrits propis i l’ajuda de la seua enamorada va ascendint en l’escala social fins a igualar-se amb la princesa.

Però cal tenir en compte que, malgrat el paral·lelisme que s’hi estableix, l’amor principal que narra la novel·la és ben carnal.

En aquest exercici es pretén que investigueu sobre el concepte de l’amor cortès i les relacions que s’hi produeixen en aquesta obra. Per això, se us demana que indagueu en els següents punts:

· Concepte, origen i característiques principals de l’amor cortès

· Poesia trobadoresca, exemples d’autors i títols d’obres

· Amor cortès en el Tirant lo Blanc. Exemples i tòpics extrets de l’obra

· Discrepàncies de l’amor entre Tirant i Carmesina amb els codis establerts per l’amor cortès.