Ressenya

1. Consell per fer una  RESSENYA BIBLIOGRÀFICA bàsica
2. Orientacions per a la redacció de la RESSENYA DE LECTURA EN VÍDEO
- - - - - 

1. Consell per fer una  RESSENYA BIBLIOGRÀFICA escrita i bàsica

La ressenya és un tipus de text breu destinat a fer conéixer i divulgar qualsevol activitat o manifestació artística (una exposició, una obra de teatre, una pel·lícula…) o el contingut d’un escrit (un article, un estudi, una obra literària, un llibre d’assaig…), tot fent-ne una descripció i una valoració crítica. La ressenya constarà, per tant, de dues parts: una més objectiva on es presenta l’objecte a ressenyar i el seu contingut i, una  altra, més subjectiva on es valora l’obra tant positivament com negativa.
La ressenya es pot estructurar en aquestes parts:

>   L'encapçalament que s’organitza en el primer paràgraf del text: presenta les dades bibliogràfiques del producte ressenyat: autor, títol, gènere, públic a qui va dirigit, editorial, col·lecció, any de publicació, ... També s’hi poden incloure aspectes de la vida de l’autor/a relacionats amb el tema que anem a ressenyar.
El cos que es distribueix en diversos paràgrafs. Aquesta part pot presentar els quatre apartats següents: 
>Introducció (petit paràgraf, opcional, a fi d'atraure el lector). Es pot comentar les circumstàncies de l'aparició o de la recepció de l'obra, la seua actualitat o oportunitat.
>Resum. Pot tractar-se d’un resum argumental, resum temàtic o d’un resum mixt. Procura que siga sempre un resum precís i no molt llarg, que només t’ocupe una petita part de la ressenya.
>Comentari crític. En aquesta part es manifesta, de forma positiva o negativa, l’opinió que es té davant l’obra i es valoren els aspectes més rellevants i significatius sobre el tema, la postura adoptada per l’autor/a davant el tema, l’estil, els recursos narratius emprats...
 Conclusió. Es tracta de l'últim paràgraf que tanca la ressenya. Hi pots fer una síntesi breu i clara de l’anàlisi que has fet destacant els valors i les conseqüències de l’obra : les noves vivències que t’ha generat, els nous coneixements que t’ha aportat, la possible utilitat i interés de l’obra, la comparació amb altres obres sobre el mateix tema. Pots acabar amb una fórmula retòrica o eslògan que pretén causar un impacte final en el lector, a l’estil de ”llibre molt adequat per ...”, “llibre que convida a...“, “obra apta per a ...”, “obra només aprofitable per a ...”, “abstenir-se’n lectors …” etc.
- - - - - - -

2. Orientacions per a la redacció de la ressenya de lectura feta per a vídeo (1r de Batxillerat)

El text que escriureu serà el guió del vostre vídeo, el qual haureu d'aprendre de memòria i explicar en la gravació una vegada haja revisat el professor la vostra ressenya. Si no la revisa el professor, assegureu-vos que està ben redactada. Podreu enregistrar-lo a casa amb el mòbil o una càmera de vídeo, o bé podem gravar-lo a classe el dia marcat. L'àudio ha de tenir bona qualitat, s'ha de sentir clarament. Penseu en l'oient "model" o "ideal" de la vostra ressenya, és a dir, la persona a la qual us dirigiu imaginàriament amb el vostre vídeo: un estudiant de la vostra mateixa edat per a informar-li de l'obra, de la vostra impressió i valoració. 

1.-”Hola, bon dia, em diuen... i estic a 1r de Batxillerat.”

2.-”Us vull parlar del llibre... / Us recomanaré la lectura del llibre...” citeu-ne títol, autor/a i editorial (“Està publicat / publicada a l'editorial...”) Explica també de quin gènere novel·lístic es tracta: realista, juvenil, amor, amistat, misteri, històric, cavalleries, fantàstic, social... -(3 línies)

3.-”El tema aborda la problemàtica... / El tema tracta / gira al voltant de...-(2 a 3 línies)

4.- Situeu l'acció en l'època real o fictícia que corresponga i esmenteu en quins llocs, ciutats o països transcorre la història: “La història / el relat transcorre en... durant...-(2 a 3 línies)

Expliqueu de què tracta el llibre (breu resum sense desvetlar el final): “L'argument és el següent:...-(8-10 línies)
Consell: en la redacció de l'argument cal esquematitzar l'obra destacant algunes de les accions principals però introduint també els personatges: qui és l'heroi o protagonista; què pretén o li passa; qui l'ajuda; qui li posa problemes o causa la desgràcia; quines són les etapes que ha de superar... Però no s'ha de desvetlar com se soluciona el final. S'ha de triar la informació més atraient per a convidar la gent a llegir-la. És pot generar suspens amb alguna pregunta final: “Com acabarà?

5.- Recomane aquesta lectura als qui... / Els moments que més m'han agradat... / La força que té l'obra, que tenen els personatges... / El conflicte és també d'actualitat...”, etc. -(8-10 línies)

En aquest apartat cal explicar un parell de motius o tres pels quals la recomaneu i justificar-ho:
-és un clàssic de la nostra literatura o de la literatura juvenil ja que es llig des de fa molts anys i no passa de moda
-és una història molt actual per diferents motius
-t'ha impactat en algun aspecte, situació descrita, reacció d'un personatge (cal citar-ho)
-és una crítica social de...
-és un clàssic que cal llegir perquè...
-la intriga t'agafa des del principi i no et deixa fins acabar-lo...
-està molt ben escrita...
-és molt divertida, trista...
-els personatges estan molt ben definits, sobretot ...
-t'identifiques amb algun personatge, per exemple...
-t'ha ensenyat algunes coses, (explica quines)...
-l'argument és original, no és previsible, és sorprenent...
-descriu molt bé el que passa o passava en altres llocs (quins?) o èpoques (quan?)
-etc., etc. (tu pots completar-ho)

EL TEXT DE LA RESSENYA HA DE TENIR VORA 25 LÍNIES MANUSCRITES (250 mots aprox.).

LA RESSENYA LA REDACTAREU INDIVIDUALMENT I LA PODREU PRESENTAR AL PROFESSOR PERQUÈ US DONE ALGUNA ORIENTACIÓ PER TAL DE MILLORAR-LA. LA GRAVAREU A CASA O A CLASSE EN UN DIA ASSENYALAT. LA DURADA DEL VÍDEO SERÀ ENTRE un minut i mig i 3 MINUTS. La gravació no requereix necessàriament cap muntatge amb programes de vídeo ja que vos hi presenteu oralment. Això no obstant, podeu incloure títols de crèdit si ho voleu i si sabeu utilitzar programes d'edició de vídeo.

- - - - - - - -
RÚBRICA D'AVALUACIÓ DE LA RESSENYA EN VÍDEO

Els objectius que tindrà la rúbrica d'avaluació seran aquests 5, avaluables entre 1 i 4 punts segons el grau de consecució (fins a 20 punts):
  1. ÀUDIO: Expressió oral clara a un ritme adequat, amb pauses i entonació variada. Seguretat expositiva. Qualitat de l'àudio.
  2. CORRECCIÓ LINGÜÍSTICA:  pronúncia, conjugació verbal, lèxic, morfosintaxi en general.
  3. ADEQUACIÓ, COHERÈNCIA I COHESIÓ: Cinc parts del discurs crític clarament diferenciades amb connectors de presentació dels temes, d'ordre, d'oposició i de causa-conseqüència, etc. Expressió coherent de les diferents idees que s'aporten. Text oral ben organitzat. Es té clar l'espectador ideal a qui l'alumne es dirigeix.
  4. INTERÉS: Sap captar i divulgar l'interés de l'obra; hi ha profunditat, trets d'originalitat, novetat en les aportacions de la ressenya. Tècniques discursives d'apel·lació al receptor. Convida a llegir?
  5. IMATGE: Escenari de la gravació ben seleccionat, adequat. Bona il·luminació. Aspecte personal agradable i relaxat. Expressió corporal adequada. Bona qualitat de la imatge.

- - - - - 
NOTA:
Podeu buscar i escoltar moltes ressenyes en video si visiteu aquest blog:   http://kuentalibros.blogspot.com.es 
- - - - -
Pàgina creada a setembre de 2013