dimecres, 30 de novembre de 2016

RAMON LLULL, 700 ANYS (CCCLX)

360Demanaren a l’amic, amor en qual era major: o en l’amic qui vivia, o en l’amic qui moria. Respòs que en l’amic qui moria. —Per què?—. —Per ço cor no pot ésser major en amic qui mor per amor, e pot-ho ésser en amic qui viu per amor.—


R. Llull, Llibre d’amic e amat 

dimarts, 29 de novembre de 2016

RAMON LLULL, 700 ANYS (CCCLIX)

359
—Digues, foll, ¿què són treballs, plants, sospirs, plors, tribulacions, perills, en amic?—. Respòs: —Plaer d’amat—. —Per què?—. —Per ço que en sia més amat, e l’amic més guardonat.—
R. Llull, Llibre d’amic e amat 

dilluns, 28 de novembre de 2016

RAMON LLULL, 700 ANYS (CCCLVIII)

358
—Digues, foll, què és religió?—. Respòs: —Nedeetat de pensa e desirar morir per honrar mon amat, e renunciar al món per ço que no haja embargament a contemplar-lo e a dir veritat de sos honraments.—R. Llull, Llibre d’amic e amat 

diumenge, 27 de novembre de 2016

RAMON LLULL, 700 ANYS (CCCLVII)

357Era l’amic dintre e defora cobert d’amor, e anava cercar son amat. Deïa-li amor: —On vas, amador?—. Respòs: —Vaig a mon amat per ço que tu sies major.—

R. Llull, Llibre d’amic e amat 

dissabte, 26 de novembre de 2016

RAMON LLULL, 700 ANYS (CCCLVI)

356Anava l’amic consirós en son amat, e atrobà en la via grans gents e grans companyes qui li demanaven de noves; e l’amic, per ço cor atrobava plaer en son amat, no respòs a ço que li demanaven, e dix que per ço que no es llunyàs de son amat no volia respondre a llurs paraules.

R. Llull, Llibre d’amic e amat 

divendres, 25 de novembre de 2016

RAMON LLULL, 700 ANYS (CCCLV)

355Estava l’amic, un dia, en oració, e sentí que sos ulls no ploraven; e per ço que pogués plorar, tramès sa cogitació cogitar en diners, fembres, fills, viandes, vanaglòria; e atrobà en son enteniment que més gents han a servidors cascunes de les coses damunt dites, que no ha son amat. E per açò foren sos ulls en plors, e sa ànima en tristícia e en dolor.


R. Llull, Llibre d’amic e amat 

dijous, 24 de novembre de 2016

RAMON LLULL, 700 ANYS (CCCLIV)

354—Digues, foll, ¿qual és la major e la pus noble amor que sia en creatura?—. Repòs: — Aquella qui és una ab lo creador—. —Per què?—. —Per ço cor lo creador no ha en què pusca fer pus noble creatura.—

R. Llull, Llibre d’amic e amat 

dimecres, 23 de novembre de 2016

RAMON LLULL, 700 ANYS (CCCLIII)

353Amava la volentat de l’amic si mateixa, e l’enteniment demanà-li si era pus semblant a son amat en amar si mateixa o en amar son amat, con sia cosa que son amat sia pus amant si mateix que nulla altra cosa. E per açò és questió, segons qual responsió la volentat poc respondre a l’enteniment pus vertaderament.


R. Llull, Llibre d’amic e amat 

dimarts, 22 de novembre de 2016

RAMON LLULL, 700 ANYS (CCCLII)

352Al dia del judici dirà l’amat que hom triï a una part ço que en aquest món li ha donat; e a altra part sia triat ço que hom ha donat al món, per ço que sia vist con coralment és estat amat, ni qual dels dos dons és pus noble e de major cantitat.

R. Llull, Llibre d’amic e amat 

dilluns, 21 de novembre de 2016

RAMON LLULL, 700 ANYS (CCCLI)

351Angoixós  e plorós anava l’amic encercar son amat per vies sensuals e per carreres intel·lectuals. E és questió, en qual dels dos camins entrà primerament dementre cercava son amat, ni en qual l’amat se mostrà a l’amic pus declaradament.


R. Llull, Llibre d’amic e amat 

diumenge, 20 de novembre de 2016

RAMON LLULL, 700 ANYS (CCCL)

350
Teologia e Filosofia, Medicina e Dret encontraren l’amic, qui els demanà de noves si havien vist son amat. Teologia plorava, Filosofia dubtava, Medicina e Dret s’alegraven. E és questió què signifiquen cascú dels quatre significats a l’amic qui va cercar son amat.


R. Llull, Llibre d’amic e amat 

dissabte, 19 de novembre de 2016

RAMON LLULL, 700 ANYS (CCCXLIX)

349Esguardava l’amic si mateix per ço que fos mirall on veés son amat, e esguardava son amat per ço que li fos mirall on hagués coneixença de si mateix. E és questió, qual dels dos miralls era son enteniment pus acostat.


R. Llull, Llibre d’amic e amat 

divendres, 18 de novembre de 2016

RAMON LLULL, 700 ANYS (CCCXLVIII)

348Ab frevor e temor anava l’amic en son viatge honrar son amat: frevor lo portava, temor lo conservava. Dementre que l’amic enaixí anava, trobà sospirs e plors qui li aportaven saluts de son amat. E és questió per qual de tots quatre fo mills assolaçat l’amic en son amat.

R. Llull, Llibre d’amic e amat 

dijous, 17 de novembre de 2016

RAMON LLULL, 700 ANYS (CCCXLVII)

347


Contemplant l’amic son amat, s’assubtilava en son enteniment, e enamorava’s en sa volentat. E és questió, per qual dels dos assubtilava pus fortment sa  remembrança a remembrar son amat.assubtilava: tornava subtil


R. Llull, Llibre d’amic e amat 

dimecres, 16 de novembre de 2016

RAMON LLULL, 700 ANYS (CCCXLVI)

346Denant l’amic deïen un jorn mal de son amat, sens que l’amic no hi repòs ni excusà son amat. E és questió, qual és pus encolpat: o els hòmens qui blasmaven l’amat, o l’amic qui callava e no escusava son amat.

R. Llull, Llibre d’amic e amat 

dimarts, 15 de novembre de 2016

RAMON LLULL, 700 ANYS (CCCXLV)

345Havia l’amic a anar llongues carreres, e dures, e aspres; e era temps que anàs per aquelles e que portàs lo gran feix que amor fa portar a sos amadors. E per açò l’amic alleujà sa ànima dels pensaments e els plaers temporals, per ço que el cos pogués portar lo càrrec pus lleugerament. E l’ànima anà per aquelles carreres en companyia ab son amat.

R. Llull, Llibre d’amic e amat 

dilluns, 14 de novembre de 2016

RAMON LLULL, 700 ANYS (CCCXLIV)

344Dormia l’amic considerant en los treballs e els empatxaments los quals ha en servir son amat, e hac paor que ses obres no perissen per aquells empatxaments. Mas l’amat li tramès consciència, qui el despertàs en sos mèrits e en los poders de son amat.

R. Llull, Llibre d’amic e amat 

diumenge, 13 de novembre de 2016

RAMON LLULL, 700 ANYS (CCCXLIII)

343Perdé l’amic una joia que molt amava, e fóra’s desconsolat, tro que son amat li féu questió, qual cosa li era pus aprofitable: o la joia que havia, o la paciència que hac en les obres de son amat.


R. Llull, Llibre d’amic e amat 

dissabte, 12 de novembre de 2016

RAMON LLULL, 700 ANYS (CCCXLII)

342Clamava’s l’amic a son amat de temptacions qui li venien tots jorns treballar sos pensaments. E l’amat li respòs dient que temptacions són ocasió con hom recorra ab remembrament remembrar Déu e amar sos honrats capteniments.

R. Llull, Llibre d’amic e amat 

divendres, 11 de novembre de 2016

RAMON LLULL, 700 ANYS (CCCXLI)

341


Cogità l’amic en la mort e hac paor tro que remembrà la ciutat de son amat, de la qual mort e amor són portals e entrament.


R. Llull, Llibre d’amic e amat 

dijous, 10 de novembre de 2016

RAMON LLULL, 700 ANYS (CCCXL)

340En ira s’adormí l’amic, cor temia lo blasme de la gent; e despertà’s en paciència con remembrà llaors de son amat. E és questió, l’amic de qui hac major vergonya: o de son amat, o de les gents.
R. Llull, Llibre d’amic e amat 

dimecres, 9 de novembre de 2016

RAMON LLULL, 700 ANYS (CCCXXXIX)

339Enfre treball e plaer era lo llit de l’amic: ab plaer s’adormia, e ab treball se despertava. E és questió a quals de aquests dos és pus prop lo llit de l’amic.


R. Llull, Llibre d’amic e amat 

dimarts, 8 de novembre de 2016

RAMON LLULL, 700 ANYS (CCCXXXVIII)

338Hac l’amic fam, set, calor, e fred, pobretat, nuedat, malaltia, tribulació; e fóra finit si no hagués membrança de son amat, qui el sanà ab esperança, remembrament, e ab lo renunciament d’aquest món, e ab lo menyspreament del blasme de la gent.

R. Llull, Llibre d’amic e amat 

dilluns, 7 de novembre de 2016

RAMON LLULL, 700 ANYS (CCCXXXVII)

337Odorà l’amic flors, e remembrà pudors en ric, e en luxuriós, e en desconeixent ergullós. Gustà l’amic dolçors, e entès amargors en les possessions temporals, e en l’entrament e iximent d’aquest món. Sentí l’amic plaers temporals, e l’enteniment entès lo breu traspassament d’aquest món e los perdurables turments als quals són ocasió los delits qui a aquest món són agradables.

R. Llull, Llibre d’amic e amat 

diumenge, 6 de novembre de 2016

RAMON LLULL, 700 ANYS (CCCXXXVI)

336


Malalt fo l’amic, e féu testament ab consell de son amat. Colpes e torts lleixà a penediment, penitència, e delits temporals lleixà a menyspreament; a sos ulls lleixà plors, e a son cor sospirs e amors; e a son enteniment lleixà les faiçons de son amat; e a son remembrament la passió que sostenc per sa amor son amat; e a son negoci lleixà l’endreçament dels infeels, qui innorantment van a perdiment.

R. Llull, Llibre d’amic e amat 

dissabte, 5 de novembre de 2016

RAMON LLULL, 700 ANYS (CCCXXXV)

335Oïa blasmar l’amic son amat, en lo qual blasme veïa l’enteniment, la justícia e la paciència de son amat, cor la justícia punia los blasmadors, e la paciència los esperava a contricció, penediment. E per açò és questió en qual dels dos l’amic creïa pus fortment.


R. Llull, Llibre d’amic e amat 

divendres, 4 de novembre de 2016

RAMON LLULL, 700 ANYS (CCCXXXIV)

334

Oïa l’amic paraules de son amat, en les quals lo veïa son enteniment, per ço cor la volentat havia plaer d’aquell oïment; e lo remembrament membrava les virtuts de son amat, e los seus prometiments.


R. Llull, Llibre d’amic e amat 

dijous, 3 de novembre de 2016

RAMON LLULL, 700 ANYS (CCCXXXIII)

333Era l’amic en terra estranya, e oblidà son amat, e enyorà’s de son senyor, e sa muller, e sos infants, e de sos amics. Mas retornà remembrar son amat, per ço que fos consolat e que la sua estranyedat no li donàs enyorament ni marriment.

R. Llull, Llibre d’amic e amat 

dimecres, 2 de novembre de 2016

RAMON LLULL, 700 ANYS (CCCXXXII)

332Comprà l’amic un dia de plors per un altre de pensaments, e vené un dia d’amors per altre de tribulacions; e muntiplicaren ses amors e sos pensaments.

R. Llull, Llibre d’amic e amat 

dimarts, 1 de novembre de 2016

RAMON LLULL, 700 ANYS (CCCXXXI)

331L’amic, ab sa imaginació, pintava e formava les faiçons de son amat en les coses corporals, e ab son enteniment les polia en les coses esperituals, e ab volentat les adorava en totes creatures.


R. Llull, Llibre d’amic e amat