dilluns, 26 de novembre del 2012

Introducció a la dixi

Tot missatge és formulat per un jo i s'adreça a un tu, real o potencial, i s'emet en un moment i en un espai determinats. Aquest ancoratge del text com a producte lingüístic en el context en què es produeix remet als elements de l'enunciació: emissor, receptor, temps i lloc de l'enunciació. Aquests elements sempre existeixen, encara que no tinguen manifestació lingüística. Tanmateix, sovint tenen manifestació gramatical. Aquestes manifestacions gramaticals són les que observem en els comentaris de l'adequació textual.

La dixi és una funció lingüística que permet establir una connexió directa entre l’enunciat, d’una banda, i els participants o les circumstàncies en què es produeix l’enunciació (o l’acte de parla), de l’altra, de tal manera que la interpretació d’un element díctic depén precisament dels participants i de les circumstàncies de l’acte de parla. En la llengua, a més de les unitats que tenen un valor bàsic conceptual, n’hi ha d’altres que hi actuen fonamentalment com a indicadors o mostradors, això és, en funció díctica. Les categories díctiques, des d’aquesta perspectiva, expressen distincions relacionades amb els participants en l’acte de parla, això és, amb l’emissor, que codifica i emet l’enunciat, i amb el receptor, que el rep i el descodifica (dixi de persona); amb l’estatus social amb què es presenten o es designen els interlocutors (dixi social); amb el moment en què es produeix l’acte de parla (dixi temporal), i amb l’espai en què se situen els interlocutors (dixi espacial).

La categoria gramatical de persona, realitzada en els pronoms personals, en els possessius i en els verbs finits, estableix distincions relacionades amb la dixi de persona i amb la dixi social. En una oració com ara Tu no pots anar-te’n, els pronoms tu i te, i la marca de segona persona del verb poder (la marca -s) són elements de la dixi de persona, ja que designen el receptor de l’acte de parla. També designen el receptor, però ara amb un valor afegit de dixi social, els pronoms personals i la marca verbal de persona en les oracions següents: Vostè no pot anar-se’n, No podeu anar-vos-en, vós. La categoria gramatical de temps i molts dels adverbis de temps introdueixen distincions relacionades amb la dixi temporal. En l’oració Demà començarem les vacances, l’adverbi demà i la marca verbal de futur (la marca -re-) són díctics temporals, puix que fan referència a un temps posterior al moment de l’acte de parla. Els demostratius i els adverbis de lloc, finalment, estableixen distincions relacionades amb la dixi espacial. En l’oració Aquest llibre, deixa’l allí, per exemple, el demostratiu aquest i l’adverbi allí són díctics espacials: el primer indica proximitat respecte a l’emissor i el segon, llunyania.

Un enunciat amb elements díctics sols pot ésser interpretat correctament en relació amb la situació enunciativa en la qual s’ha produït. Podem interpretar una nota del tipus Tornaré d’ací a cinc minuts, per exemple, si la trobem a la porta del despatx d’una determinada persona i si, a més, indica el moment en què s’ha redactat (Ara són les 15.30 hores). No la podem interpretar, en canvi, si la trobem al terra d’una sala d’oficines (qui ha escrit la nota?) i sense cap indicació del moment de redacció (cinc minuts després de quin moment?).
- - - - - 
FONT: iecat.net i el llibre de Maria Josep Cuenca, Gramàtica del text. Ed. Bromera (2008)
DESCARREGA'T aquesta entrada completa en un full: Introducció a la dixi.

dimarts, 20 de novembre del 2012

Temari complet de Literatura Medieval: Poesia

El document que publiquem avui és el temari complet de la lírica medieval que heu estat explicant a classe aquestes darreres setmanes. Avui podem donar per acabades totes les exposicions, així doncs, presentem una selecció corregida dels vostres treballs que conté 72 pàgines. Podeu descarregar-vos el document Pdf a l'ordinador i si voleu, fins i tot podeu imprimir-lo per a estudiar-lo. Ahir vam avançar el document incomplet ja que hi faltaven els autors Jaume Roig, Roís de Corella, la poesia satírica valenciana i Jaume Gassull acompanyats dels comentaris d'alguns poemes. Per si volguéreu tenir la segona part per separat, val a dir, la d'aquests autors esmentats, cliqueu en l'enllaç (2a part del temari) i el podreu veure o descarregar. Si no, com hem dit, us incrustem baix el recull completat per tal que el llegiu de cara als controls que en farem, si fa no fa, en dues setmanes.
A més, hem penjat en la pàgina del wiki anomenada "Presentacions de poesia medieval" 9 presentacions power point que heu elaborat per a il·lustrar les vostres exposicions. No abracen tot el temari però sí que poden ajudar molt bé a memoritzar característiques importants d'autors i poemes abordats en les comunicacions orals. Ara cal que us poseu mans a l'obra. Afortunadament les vostres "investigacions" no són massa denses i resultaran fàcils de recordar. Aquells que heu pres notes a classe teniu ja mig camí fet. La resta, convé que us feu esquemes del document per a recordar idees fonamentals. No oblideu tampoc llegir els poemes que s'han comentat a les exposicions. Són també matèria d'examen.
Antologia completa dels treballs sobre poesia medieval - 21ABCT

dilluns, 19 de novembre del 2012

Temes de Literatura i "Adequació"


Esteu a punt d'acabar les exposicions dels temes de Literatura a classe. Confiem que l'experiència haja sigut positiva ja que us ha donat l'oportunitat d'observar i millorar les aptituds d'expressió oral que preteníem que desplegàreu. Amb el vostre material escrit hem creat aquest Pdf d'apunts -PROVISIONAL- que replega una selecció dels temes que heu investigat i redactat. Per causes alienes a la nostra voluntat -falten tres grups per exposar encara-, no hem pogut incloure de moment els tres darrers autors a estudiar (Roig, Corella i Gassull amb l'escola satírica), cosa que resoldrem ben aviat en un segon Pdf. A partir d'ara disposem de quinze dies per a llegir-los i estudiar-los ja que el control d'avaluació, als primers dies de desembre, contindrà algunes preguntes extretes d'aquest temari. Imaginem que si heu estat atents a les conferències dels companys i, a més, heu pres anotacions dels autors de què heu parlat i dels poemes que heu comentat, els continguts per assimilar es faran més senzills de "pair". Ací queda el document perquè l'abaixeu des d'Scribd:

D'altra banda, tot i que ja han començat alguns grups a abordar-la, tractarem a partir d'ara la propietat textual de l'adequació pragmàtica. Hi ha un grapat de fulls teòrics i d'exercicis que els professors us fotocopiaran per a començar a estudiar-la i a reconéixer-ne les característiques en els textos escrits (i orals). Tanmateix, volem compartir en el blog aquests fulls per si un professor us proposa de descarregar algun d'aquests documents i d'imprimir-lo a casa. També és bo tenir-los arxivats ací per si els perdeu. En qualsevol moment estan a la vostra disposició. Els textos inicials que es faran servir són aquests, per ordre cronològic d'estudi a classe:
  1. Planificar, textualitzar i revisar un text acadèmic. (document de 2 fulls)
  2. Les propietats del text: l'adequació. (4 fulls)
  3. Les veus del discurs: polifonia i intertextualitat. (1 full)
  4. La dixi: persona, espai, temps i text. (1 full)
  5. La modalització. (1 full)
  6. La impersonalitat. (1 full)
  7. Fulls d'exercicis: (1), (2)(3) i (4)
Per acabar, demà penjarem el document referit als tres autors i l'escola satírica, els quals ens falten d'afegir a l'antologia de treballs més amunt publicada. De tota manera, el document definitiu quedarà destacat en primer pla.
- - - - -
P.S. En l'entrada de damunt s'ha publicat ja el Pdf amb el temari complet de poesia. Conté 72 fulls.