dijous, 31 de març del 2016

RAMON LLULL, 700 ANYS (CXCII)

192Venc temptació a l’amic per ço que li absentàs son amat, e que la memòria se despertàs e recobràs la presència de son amat, membrant aquell pus fortament que no l’havia membrat, per ço que l’enteniment més a ensús fos llevat a entendre, e la volentat a amar, son amat.


R. Llull, Llibre d’amic e amat 

dimecres, 30 de març del 2016

RAMON LLULL, 700 ANYS (CXCI)

191En un gran boscatge era l’amic, qui anava cercar son amat, e atrobà veritat e falsetat qui es contrastaven de son amat; car veritat lo lloava e falsetat lo blasmava. E per açò l’amic cridà amor que ajudàs a veritat.

R. Llull, Llibre d’amic e amat 

dimarts, 29 de març del 2016

RAMON LLULL, 700 ANYS (CXC)

190Demanaren a l’amat si havia haüda null temps pietat. Respòs que si no hagués haüda pietat, no hagra enamorat l’amic, ni l’hagra turmentat de sospirs e de plors, e de treballs e de llangors.

R. Llull, Llibre d’amic e amat 

dilluns, 28 de març del 2016

RAMON LLULL, 700 ANYS (CLXXXIX)

189
–Digues, foll, ¿de què es fa la major comparació e semblança?–. Respòs: –D’amic e amat–. Demanaren-li per qual raó. Respòs que per amor, qui estava enfre amdós.

R. Llull, Llibre d’amic e amat 

diumenge, 27 de març del 2016

RAMON LLULL, 700 ANYS (CLXXXVIII)

188Demanaren a l’amic si era possible cosa que son amat lo desenamoràs. Respòs que no, dementre que la memòria membràs e l’enteniment entenés les nobleses de son amat.


R. Llull, Llibre d’amic e amat 

dissabte, 26 de març del 2016

RAMON LLULL, 700 ANYS (CLXXXVII)

187Estaven les cogitacions de l’amic enfre oblidança de sos turments e enfre membrança de sos plaers; car los plaers que ha d’amor li remembren la benanança que ha per amor.

R. Llull, Llibre d’amic e amat 

divendres, 25 de març del 2016

RAMON LLULL, 700 ANYS (CLXXXVI)

186Estava l’amic pensiu e embarbesclat con podien pendre començament sos treballs de les noblees de son amat, qui ha en si mateix tanta benauirança.

R. Llull, Llibre d’amic e amat 

dijous, 24 de març del 2016

RAMON LLULL, 700 ANYS (CLXXXV)

185
Anava l’amic per una gran ciutat, e demanava si trobaria null home ab qui pogués parlar a sa guisa de son amat. E mostraren-li un home pobre qui plorava per amor e cercava companyó ab qui pogués parlar d’amor.

R. Llull, Llibre d’amic e amat 

dimecres, 23 de març del 2016

RAMON LLULL, 700 ANYS (CLXXXIV)

184
Cantava l’amic de son amat, e 
deïa, que tant li portava bona 
volentat, que totes les coses que 
aïrava per sa amor li eren plaents e benanances majors que les coses que amava sens la amor de son amat.


R. Llull, Llibre d’amic e amat 

dimarts, 22 de març del 2016

RAMON LLULL, 700 ANYS (CLXXXIII)

183Llevava l’amat l’enteniment a entendre ses altees, per ço que l’amic enclinàs son remembrament a membrar sos defalliments, la volentat los menyspreàs e pujàs amar los acabaments de l’amat.
R. Llull, Llibre d’amic e amat 

dilluns, 21 de març del 2016

RAMON LLULL, 700 ANYS (CLXXXII)

182–Digues, foll, ¿per què escuses los culpables?–. Respòs: –Per ço que no sia semblant als acusants los innocents e els culpables.–


R. Llull, Llibre d’amic e amat 

diumenge, 20 de març del 2016

RAMON LLULL, 700 ANYS (CLXXXI)

181Complanyia’s l’amic de son amat, con tant greument lo faïa turmentar a amor; e escusava’s l’amat muntiplicant a l’amic treballs e perills, pensaments, e llàgremes, e plors.

R. Llull, Llibre d’amic e amat 

dissabte, 19 de març del 2016

RAMON LLULL, 700 ANYS (CLXXX)

180–Digues, foll, ¿per què escuses amor con treballa e turmenta ton cos e ton cor?–. Respòs: –Per ço cor multiplica mos mèrits e ma benauirança.–
R. Llull, Llibre d’amic e amat 

divendres, 18 de març del 2016

RAMON LLULL, 700 ANYS (CLXXIX)

179Demanaren a l’amic per què no s’escusava dels falliments e de los falsos crims que les gents l’acusaven. Respòs que a escusar havia son amat que les gents blasmaven falsament, e que home on pot caer engan e error, no és quaix digne de nulla escusació.
R. Llull, Llibre d’amic e amat 

dijous, 17 de març del 2016

RAMON LLULL, 700 ANYS (CLXXVIII)

178–Digues, foll, ¿qui sap més d’amor: o aquell que n’ha plaer, o aquell que n’ha treballs e llanguiments?–. Respòs, e dix que la u sens l’altre no en pot haver coneixença.

R. Llull, Llibre d’amic e amat 

dimecres, 16 de març del 2016

RAMON LLULL, 700 ANYS (CLXXVII)

177Demanaren a l’amic en què coneixia la sentència de son amat. Respòs que en la egualtat de plaers e llanguiments, a la qual son amat jutjava sos amadors. 

R. Llull, Llibre d’amic e amat 

dimarts, 15 de març del 2016

RAMON LLULL, 700 ANYS (CLXXVI)

176–Digues, foll, has diners?–. Respòs: –He amat–. –¿Has viles, ni castells, ni ciutats, comdats ni ducats?–. Respòs: –He amors, pensaments, plors, desirers, treballs, llanguiments, qui són mellors que emperis ni regnats.–


R. Llull, Llibre d’amic e amat 

dilluns, 14 de març del 2016

RAMON LLULL, 700 ANYS (CLXXV)

175
–Digues, home qui vas con a foll per amor, ¿tro a quant de temps seràs serf e sotmès a plorar e a sostenir treballs e llanguiments?–. Respòs: –Tro al temps que mon amat, de l’ànima e del cos farà en mi departiment.–

R. Llull, Llibre d’amic e amat 

diumenge, 13 de març del 2016

RAMON LLULL, 700 ANYS (CLXXIV)

174Torcava l’amic sa cara e sos ulls de plors que sostenia per amor, per ço que no descobrís los llanguiments que li donava son amat; lo qual dix a son amic per què celava los senyals d’amor als altres amadors, los quals li havia donats per ço que l’enamoràs de honrar ses valors.


R. Llull, Llibre d’amic e amat 

dissabte, 12 de març del 2016

RAMON LLULL, 700 ANYS (CLXXIII)

173Esdevenc-se un dia que l’amic cogitava en la gran amor que havia a son amat, e en los grans treballs e perills en què havia estat llongament per sa amor; e considerà que sos guaardons fossen grans. Dementre  que l’amic cogitava en esta manera, ell remembrà que pagat l’havia son amat, per ço cor l’havia enamorat de ses faiçons, e cor per sa amor li havia donats llanguiments.
R. Llull, Llibre d’amic e amat 

divendres, 11 de març del 2016

RAMON LLULL, 700 ANYS (CLXXII)

172Deïa l’amic: –Si vosaltres, amadors, volets foc, venits a mon cor e encenets vostres llànties; e si volets aigua, venits als meus ulls, qui decorren de llàgremes; e si volets pensaments d’amor, venits-los pendre a mes cogitacions.–

R. Llull, Llibre d’amic e amat 

dijous, 10 de març del 2016

RAMON LLULL, 700 ANYS (CLXXI)

171Devoció  e enyorament  trameteren, per missatgers, pensaments al cor de l’amic, per ço que pujàs l’aigua als ulls qui volien cessar dels plors en los quals havien llongament estats.
R. Llull, Llibre d’amic e amat 

dimecres, 9 de març del 2016

RAMON LLULL, 700 ANYS (CLXX)

170Amor és bulliment d’audàcia e de temor per frevor; e amor és final volentat a desirar son amat. E amor és aquella cosa qui aucís l’amic con oí cantar de les bellees de son amat. E amor és ço en què és ma mort, e en què està tots jorns ma volentat.

R. Llull, Llibre d’amic e amat 

dimarts, 8 de març del 2016

RAMON LLULL, 700 ANYS (CLXIX)


169Demanà l’amat a l’amic què era amor. Respòs que presència de faiçons e de paraules d’amat en cor sospirant d’amador, e llanguiment per desig e per plors en cor d’amic.

R. Llull, Llibre d’amic e amat 

dilluns, 7 de març del 2016

RAMON LLULL, 700 ANYS (CLXVIII)

168Encontrà l’amic son amat. Conec l’amic son amat, e plorà. Reprès l’amat son amic per ço cor no plorava ans que l’hagués conegut, e demanà-li en què l’havia conegut, pus que no plorava. Respòs l’amic que en lo remembrament e en l’enteniment, e en sa volentat, on fo multiplicament encontinent que fo present a sos ulls corporals.

R. Llull, Llibre d’amic e amat 

diumenge, 6 de març del 2016

RAMON LLULL, 700 ANYS (CLXVII)

167Estava pres l’amic en lo carçre d’amor. Pensaments, desigs e remembraments lo guardaven e l’encadenaven, per ço que no fugís a son amat; llanguiments lo turmentaven; paciència, esperança lo consolaven. Morira’s l’amic; màs l’amat li demostrà son estament, e reviscolà l’amic.


R. Llull, Llibre d’amic e amat 

dissabte, 5 de març del 2016

RAMON LLULL, 700 ANYS (CLXVI)

166

L’amic volc anar en una terra estranya per honrar son amat, e volc-se desmarxar per ço que no fos pres en lo camí. E tant no poc desmarxar de sos ulls plors, ni de sa cara magres faiçons e groga color, ni de son cor plants, pensaments, sospirs, tristícia, llanguiments, e per açò fo pres en lo viatge, e lliurat a turments per los enemics de son amat.

R. Llull, Llibre d’amic e amat 

divendres, 4 de març del 2016

RAMON LLULL, 700 ANYS (CLXV)

165


Apercebé l’amic que era amat per son amat, e demanà a l’amat si sa amor e sa misericòrdia eren en ell una cosa mateixa. Atorgà l’amat que, en sa essència, no han diferència sa amor ni sa misericòrdia. E per açò dix l’amic per què el turmentava sa amor, e per què no el guaria sa misericòrdia de ses llangors. E respòs l’amat que la misericòrdia li donà les llangors per ço que ab aquelles honràs pus perfetament sa amor.


R. Llull, Llibre d’amic e amat 

dijous, 3 de març del 2016

RAMON LLULL, 700 ANYS (CLXIV)

164–Digues, amador, ¿en què has més de enteniment: o en entendre veritat, o falsetat?–. Respòs que en entendre veritat. –Per què?– . –Car entén falsetat per ço que pusca mills entendre veritat.–
R. Llull, Llibre d’amic e amat 

dimecres, 2 de març del 2016

RAMON LLULL, 700 ANYS (CLXIII)

163
–Digues, foll, ¿en què et sents major volentat: o en amar, o en aïrar?–. Respòs que en amar, per ço cor aïrava per tal que pogués amar.


R. Llull, Llibre d’amic e amat 

dimarts, 1 de març del 2016

RAMON LLULL, 700 ANYS (CLXII)

162


Amor e desamor s’encontraren en un verger on parlaven secretament l’amic e l’amat; e amor demanà a desamor per qual entenció era venguda en aquell lloc, e respòs desamor que per desenamorar l’amic e per deshonrar l’amat. Molt desplac a l’amat e a l’amic ço que deïa desamor, e muntiplicaren amor per ço que vencés e destruís desamor.

R. Llull, Llibre d’amic e amat