dijous, 24 de març de 2016

RAMON LLULL, 700 ANYS (CLXXXV)

185
Anava l’amic per una gran ciutat, e demanava si trobaria null home ab qui pogués parlar a sa guisa de son amat. E mostraren-li un home pobre qui plorava per amor e cercava companyó ab qui pogués parlar d’amor.

R. Llull, Llibre d’amic e amat