dimecres, 27 d’abril de 2016

RAMON LLULL, 700 ANYS (CCXIX)

219Comprà l’amat ab sos honraments un home esclau e sotsmès a pensaments, llanguiments, sospirs e plors, e demanà-li què menjava ni bevia. Respòs que ço que ell volia. Demanà-li què vestia. Respòs que ço que ell volia. Dix l’amat: –¿Has gens de volentat?–. Respòs que serf e sotsmès no ha altre voler mas obeir a son senyor e son amat.
R. Llull, Llibre d’amic e amat