dimarts, 15 de desembre de 2015

RAMON LLULL, 700 ANYS (LXXXV)85Demanà l’amic a son amat qual cosa era major: o amor o amar –. Respòs l’amat, e dix que, en creatura, amor és l’arbre e amar és lo fruit, e els treballs e els llanguiments són les flors e les fulles; e en Déu, amor e amar són una cosa mateixa, sens nengun treball, llanguiment. 


R. Llull, Llibre d'amic e amat