divendres, 15 de gener de 2016

RAMON LLULL, 700 ANYS (CXVI)116


Encontraren-se l’amic e l’amat, e foren testimonis de llur encontrament saluts, abraçaments, e besars, e llàgremes, e plors. E demanà l’amat a l’amic, de son estament; e l’amic fo enbarbesclat en presència de son amat.


R. Llull, Llibre d’amic e amat