dijous, 3 de novembre de 2016

RAMON LLULL, 700 ANYS (CCCXXXIII)

333Era l’amic en terra estranya, e oblidà son amat, e enyorà’s de son senyor, e sa muller, e sos infants, e de sos amics. Mas retornà remembrar son amat, per ço que fos consolat e que la sua estranyedat no li donàs enyorament ni marriment.

R. Llull, Llibre d’amic e amat