dimecres, 15 de gener de 2014

Investigació i creació de prosa medieval: treballs de gener


A. TREBALL D'INVESTIGACIÓ D'UN LLIBRE MEDIEVAL (1 punt)

1. Cal seleccionar un llibre concret del llistat de més avall sobre el qual redactareu un treball de 350 a 400 paraules i tot seguit inventareu un fragment semblant al del llibre escollit. Trieu-lo d'acord amb l'interès més viu que us haja despertat la lectura dels fragments publicats a Les veus del temps. Penseu en l'obra que us ha cridat més l'atenció i sobre la qual voleu tenir un mica més d'informació. Teniu en compte també que haureu de crear un fragment original sobre el mateix llibre com a activitat creativa.

2. El material d'on extraure la informació que necessiteu el trobareu clarament enllaçat a la barra lateral d'aquest blog i al vostre blog portfoli: cada enllaç us envia a 2-3 textos explicatius per títol. Haureu de llegir-los complets per a seleccionar la informació més adequada i bàsica a fi redactar un bon treball. Se'n tindrà molt en compte la qualitat del contingut, és a dir, si la informació aportada dóna bona resposta dels apartats que es proposen tot seguit, a més de la correcció escrita.

3. La redacció respondrà a aquests apartats
  1. una presentació del llibre i de l'autor, si en té; 
  2. caracterització de l'època en què es publicà; 
  3. pretensions de l'autor en publicar l'obra i descripció del destinatari model; 
  4. l'estil de prosa literària que presenta i de llengua usada, característiques.
4. Aquest treball s'ha de penjar en una entrada de blog després de l'examen de Literatura, entre el 27 i el 31 de gener, amb l'etiqueta: “Treball d'investigació”.

5. Els autors i els llibres sobre els quals es pot investigar i parodiar, i que entren en la prova escrita de comentari d'un text, són només aquests:
B. TREBALL CREATIU: PARÒDIA D'UN FRAGMENT DE PROSA MEDIEVAL: >300 paraules. (1 punt)

T'has hagut d'inclinar per un llibre de caràcter narratiu (fantàstic o realista), una crònica, un sermó, un fragment de prosa moral i de costums, o bé un llibre sobre la vida de Jesucrist i de Maria. Et donarem uns consells. Llig de nou els fragments Les veus del temps et presenten sobre l'obra que treballes. Observa'n l'estructura, l'estil, el lèxic específic. Fes-te'n anotacions. Pots buscar en el web o en biblioteques més fragments del llibre per aprofundir en els seus recursos, però amb els textos llegits i el teu treball introductori en tindries prou. Ara posa't en la pell de l'autor/a, en la seua època i tracta de pensar com ho faria ell/a; dissenya un tema medieval polèmic que podria plantejar l'autor (amb tesi i arguments, exemples, paràboles...); o bé, planifica una escena narrativa nova amb conflicte, desenrotllament i resolució seguint el fil argumental, l'estil i els personatges de l'obra que parodies. Ja saps que en els relats hi ha fragments narratius en temps passat mostrant accions, hi ha descripció de personatges i escenaris i també hi trobem diàlegs. Els diàlegs de textos medievals solen ser llargs i retòrics, Una vegada decidida l'escena o el tema que vols recrear, fes-te un llistat de mots literaris i antics que podries fer servir i comença a redactar. Revisa el text i corregeix-lo. Publica'l al blog portfoli fins al 31 de gener amb l'etiqueta: “Text creatiu”. No oblides posar títol al teu fragment com ho faria l'autor.